គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥សីហា កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដសរុបចំនួន២៧៣ និងបានព្យាបាលអ្នកជាសះស្បើយពីជម្ងឺកូវីដសរុប២២៩នាក់ និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលសារុបចំនួន៤៤នាក់ ៕