IKEA ทุ่มซื้อป่ากว่า 3 หมื่นไร่ อนุรักษ์ป่า ป้องกันผู้บุกรุก

IKEA ทุ่มซื้อป่ากว่า 3 หมื่นไร่ อนุรักษ์ป่า ป้องกันผู้บุกรุก

IKEA บริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ของใช้ภายในบ้านที่เรารู้จักกันดี ลงทุนซื้อผืนป่าขนาดกว่า11,000 เอเคอร์ หรือประมาณ 27,830 ไร่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจอร์เจีย เพื่อมุ่งเน้นเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนและอนุรักษ์ผืนป่าโดยเฉพาะ

บริษัท IKEA แถลงว่าภายในปี 2030 บริษัทจะผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการนำสินค้ากลับมาใช้ใหม่และ สินค้าของ IKEA อย่างน้อย 1 ใน 3 จะเป็นสินค้าที่มีการนำไม้กลับมารีไซเคิลใหม่ เพื่อลดวิกฤตจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

สินค้าของ IKEA กว่า 98 เปอร์เซ็นต์มีฉลาก FSC (Forest Stewardship Council องค์กรจัดการด้านป่าไม้ ก่อตั้งโดยไม่แสวงหากำไร) เพื่อรับรองว่า สินค้าผลิตตามเงื่อนไขของ FSC มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปีที่ผ่านมา IKEA Group ได้ประกาศลงทุน 200 ล้านยูโรหรือ 7.2 พันล้านบาท เพื่อเร่งเปลี่ยนให้สภาพภูมิอากาศดีขึ้น ปัจจุบัน IKEA มีพื้นที่กว่า 1.36 แสนเอเคอร์หรือ 3.44 แสนไร่ใน 5 มลรัฐสหรัฐอเมริกาแต่ถ้ารวมผืนป่าในยุโรปด้วยจะมีพื้นที่ราว 6.16 แสนเอเคอร์หรือ 1.5 ล้านไร่

ที่มา unilad.co.uk

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *