កម្ពុជាបានព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៤នាក់ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីទេនៅថ្ងៃនេះ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥សីហា កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដសរុបចំនួន២៧៣ និងបានព្យាបាលអ្នកជាសះស្បើយពីជម្ងឺកូវីដសរុប២២៩នាក់ និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលសារុបចំនួន៤៤នាក់ ៕

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *