កូវីដ១៩នៅកម្ពុជា 🦠🇰🇭

-រកឃើញករណីឆ្លងថ្មី ៦៣៨នាក់

-ជាសះស្បើយ ៤៧៩នាក់

-ស្លាប់ ២២នាក់

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ កញ្ញា ២០២១

-ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប៖ ១០៦.៦១៩នាក់

-ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ៩៩.១៣៤នាក់

-ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប៖ ២.១៧៦នាក់

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *