កូវីដ១៩នៅកម្ពុជា 🦠🇰🇭

-រកឃើញករណីឆ្លងថ្មី ៨៦៦នាក់

-ជាសះស្បើយ ៥០៥នាក់

-ស្លាប់ ២៦នាក់

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ កញ្ញា ២០២១

-ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប៖ ១១០.៧៩២នាក់

-ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ១០១.៦៩០នាក់

-ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប៖ ២.២៨៧នាក់

Add a Comment

Your email address will not be published.