កូវីដ១៩នៅកម្ពុជា 🦠🇰🇭 សម្រាប់ថ្ងៃទី២ តុលា ២០២១

-រកឃើញករណីឆ្លងថ្មី ១៩៩នាក់

-ជាសះស្បើយ ៤៩០នាក់

-ស្លាប់ ២៣នាក់

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣ តុលា ២០២១

-ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប៖ ១១៣.២៥៦នាក់

-ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ១០៤.៤០៨នាក់

-ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប៖ ២.៣៨៣នាក់

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *